• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
  • Tài liệu tập huấn Luật khiếu nại tố cáo-3314394
    | 340 lượt tải | 1 file đính kèm
    Luật Khiếu nại và Tố cáoLuật ban hành ngày 02 tháng 12 năm 1998 và đã đựoc sửa đổi năm 2004 và năm 2005. Luật gồm 9 chương và 103 điềuLuật khiếu nại – Tố cáoMột số Khái niệmKhiếu nại:lµ viÖc c«ng d©n, c¬ quan, tæ chøc hoÆc c¸n bé, c«ng chøc theo thñ ...