• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DUC HUYỆN QUẾ PHONG
 • GA Tuan 23 Lop 5-1070847
  | 550 lượt tải | 1 file đính kèm
  Summary Slide B¶O TR× Vµ Sö DôNG HIÖU QU¶ TR¦êNG HäC Cã Sù THAM GIA CñA CéNG §åNG BảO TRì Và Sử DụNG HIệU QUả TRƯờNG HọC Có Sự THAM GIA CủA CộNG ĐồNG Nhóm Xây dựng và Nhóm Cộng đồng Dự án PEDC 10-2008BảO TRì Là GìCác căn cứ pháp lí của hoạt động ...
 • Số 7-1070762
  | 384 lượt tải | 1 file đính kèm
  NHIệT LIệT Chào mừng Ban giám khảo Đến dự tiết địa lí lớp 5 CTrường Tiểu học Kim SơnKiểm tra bài cũThứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2007Địa lí?Câu 2: Những điều kiện nào giúp cho ngành chăn nuôi phát triển ổn định và vững chắc ?Câu 1:Hãy kể tên một số ...
 • Môm Kỷ thuật-787041
  | 401 lượt tải | 1 file đính kèm
  hướng dẫn dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn thủ công; kĩ thuật theo chuẩn kiến thức, kĩ năngVinh, 25-26/02/2009I.Hướng dẫn chung:Chuẩn kiến thức, kỷ năng môn Thủ công, Kĩ thuật đã được qui định tại chương trình giáo dục phổ thông cấp ...
 • CHuan-787035
  | 382 lượt tải | 1 file đính kèm
  hướng dẫn dạy học và kiểm tra, đánh giá môn TN&XH lớp 1-2-3theo chuẩn kiến thức, kĩ năngI. D?nh hu?ng chung- Hu?ng d?n th?c hi?n chu?n KTKN mụn TN&XH l?p 1,2,3 du?c biờn so?n theo k? hoach d?y h?c ( m?i tu?n 1 ti?t v?i l?p 1,2; hai ti?t v?i l?p 3 ) ...
 • Tap Huan Chuẩn KTKN thu công-786306
  | 347 lượt tải | 1 file đính kèm
  hướng dẫn dạy học và kiểm tra, đánh giá môn TN&XH lớp 1-2-3theo chuẩn kiến thức, kĩ năngI. D?nh hu?ng chung- Hu?ng d?n th?c hi?n chu?n KTKN mụn TN&XH l?p 1,2,3 du?c biờn so?n theo k? hoach d?y h?c ( m?i tu?n 1 ti?t v?i l?p 1,2; hai ti?t v?i l?p 3 ) ...
 • Dạy Mon Toan theo chuan KTKN-786278
  | 358 lượt tải | 1 file đính kèm
  Tài liệu tập huấn kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn ToánQuế phong, ngày 26 / 03 / 2009Một số vấn đề về Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn toán1.1. Chương trình là pháp lệnh, trong đó bao ...